Nyhedsbrev
Persondatapolitik

Persondatapolitik

  1. GENERELT
    1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Struer Apotek ("Apoteket", "os", "vores", "vi") ind-samler og behandler oplysninger om dig.
    2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, vi behandler om dig, når du handler på apoteket, eller når du besøger vores hjemmeside www.struer.apotekeren.dk ("Hjemmesiden").
    3. Apoteket er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til apoteket, der vedrører vores behandling af dine personoplysninger, skal ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 9.

  2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FOR-MÅL, OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
    1. Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med den-ne Persondatapolitik og i henhold til den til enhver tid gældende lovgiv-ning, som vi er underlagt.
    2. Apoteket er videoovervåget, og vi gemmer vores billedmateriale i hen-hold til de gældende regler herom.
      1. Formålet er at skabe tryghed og sikkerhed for dig som kunde samt de ansatte på apoteket, ligesom videoovervågningen også har et kriminalitetsforebyggende formål. Overvågningen foretages ved hjælp af kameraer, som er placeret i kunderummet. I kunderummet er opsat synlige skilte/piktogrammer, der oplyser om videoovervåg-ningen.
      2. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at opretholde sikkerheden for vores kunder og ansatte og forebygge kriminelle handlinger, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.
    3. Når du køber håndkøbsmedicin og øvrige varer på apoteket ind-samler vi ikke oplysninger om dig, uanset om du betaler kontant eller med betalings- eller kreditkort.
    4. Når du køber receptpligtig medicin på apoteket: Vi behandler op-lysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, recepter og de lægemid-ler, du køber. Oplysninger indsamles fra og registreres i Fælles Medicin-kort (FMK) samt Det Centrale Tilskudsregister (CTR), herunder om du er berettiget til tilskud fra regioner og/eller kommuner. Endvidere sker be-handlingen, hvis du er medlem af sygeforsikring "danmark".
      1. Formålet er at sikre din identitet og udlevere den korrekte medicin, samt at sikre dig de tilskud du er berettiget til, og at opfylde vores sundhedsretlige forpligtelser.
      2. Retsgrundlaget for behandlingen er, at den er nødvendig for, at vi kan opfylde aftaler indgået med dig samt overholde vores sund-hedsretlige forpligtelser, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 8, Sundhedslovens afsn. X & XI med tilhørende bestemmelser samt Sundhedslovens § 42c & § 157, stk. 5.
    5. Hvis du indleverer en recept, som vurderes at være falsk, vil vi ind-berette oplysningerne angivet på recepten til en til formålet særligt op-rettet database administreret af Danmarks Apotekerforening. Oplysnin-gerne, vi indberetter, omfatter oplysninger om navn og ydernummer på den læge, hvis recept er blevet forfalsket samt oplysninger om navn, CPR-nummer, adresse, ordineret mængde og præparat på den kunde, hvis navn fremgår af den falske recept.
      1. Formålet er at forhindre svig og fejlmedicinering.
      2. Retsgrundlaget for behandlingen af falske recepter er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Databeskyttelsesfor-ordningens art. 6, stk. 1, litra e & f.
    6. Når du bestiller Schengen-attester ("pillepas"): Vi indsamler op-lysninger om præparat/lægemiddel, rejsens tidspunkt og periode, dag-ligt forbrug af præparatet, personlige informationer, herunder oplysnin-ger om pasnummer, oplysninger om den læge der har udstedt din recept samt afhentningsapotek.
      1. Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne udstede det bestilte pillepas, så du i forbindelse med din rejse kan dokumen-tere, at den medbragte medicin er til eget forbrug.
      2. Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 10 (LBKG 2014-09-03, nr. 1040).
    7. Når du modtager sundheds- og rådgivningsydelser på apoteket som f.eks. medicinsamtaler, tjek på inhalation og compliance-samtale: Vi indsamler oplysninger om dit navn og din fødselsdato samt datoen for udførelsen af ydelsen.
      1. Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er nødvendig af hensyn til at kunne tilbyde dig den rådgivning, du efterspørger, samt at kunne dokumentere ydelsen over for myndighederne.
      2. Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 15 (LBKG 2014-09-03, nr. 1040) med senere ændringer. Ydelsen ”Tjek På Inhalation” er dog baseret på samtykke.
    8. Når du besøger hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Det-te er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bru-ger, log-in og informationer om din computer.
      1. Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at optimere bru-geroplevelsen og hjemmesidens funktioner, samt at kunne registre-re hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden.
      2. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

  3. HVOR HAR VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA
    1. De fleste af dine personoplysninger får vi fra dig selv, når du besøger eller handler på apoteket eller besøger vores hjemmeside.
    2. Vi indsamler også personoplysninger om dig fra tredjeparter, herunder; i) FMK om dine lægemiddelordinationer, ii) din læge eller tandlæge i for-bindelse med udstedelse af recepter; iii) kommuner med henblik på ydelse af tilskud.

  4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
    1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågnings-kameraer, jf. punkt 2.2 kan videregives til politiet i kriminalitetsopkla-rende øjemed.
    2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb af receptpligtig medicin videregiver vi til FMK, CTR og Lægemiddelstatistikregisteret, kommuner og/eller regioner i det omfang, du er berettiget til tilskud samt sygefor-sikring "danmark", hvis du er medlem.
    3. Oplysninger om falske recepter, jf. punkt 2.5 videregiver vi til Danmarks Apotekerforening, der som selvstændig dataansvarlig har oprettet en til formålet særskilt database, som er anmeldt til Datatilsynet. Formålet med databasen er at kunne gribe ind over for svig og fejlmedicine-ring/overforbrug. Databasen er således oprettet af hensyn til brugerens tarv. Alle apoteker i Danmark har adgang til databasen med henblik på varetagelse af formålet med databasen.
    4. Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere, så som apoteker der laver dosispakning af medicin til kunder. Du kan altid få oplysninger over vores til enhver tid anvendte databehandlere på apoteket. Disse samarbejdspartnere er databehand-lere og behandler oplysningerne under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af afta-len med os, og de er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

  5. SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
    Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført på, jf. pkt. [xx], vil som udgangspunkt blive slettet [3 år] efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare op-lysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at rets-krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.
    1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågnings-kameraer, jf. punkt [2.2], opbevares generelt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.
      1. I tilfælde af, at optagelserne skal bruges i forbindelse med efterforsk-ning af en mulig forbrydelse, vil optagelserne blive opbevaret, indtil ef-terforskningen samt sagen er afsluttet, eller indtil optagelserne ikke længere er nødvendige eller er af betydning for efterforskningen eller sagen generelt. I disse situationer vil optagelserne også, i det omfang det er nødvendigt, blive videregivet til politiet.
    2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med udlevering af receptpligtig me-dicin, jf. punkt [2.4], slettes hos os senest 5 år efter købet ved kalen-derårets afslutning.
    3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af pillepas, jf. punkt [2.5], slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.
    4. Oplysninger indsamlet i forbindelse med sundheds- og rådgivningsydel-ser, jf. punkt [2.6], slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.

  6. DINE RETTIGHEDER
    1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplys-ninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter Databeskyt-telseslovgivningen.
    2. Indsigtsretten
      1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål regi-streringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvor fra oplys-ningerne stammer.
      2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi be-handler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til struer@apoteket.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
    3. Retten til berigtigelse
      1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
    4. Retten til sletning
      1. Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder et samtykke, du har givet til os, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fort-sat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan over-holde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gø-res gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine per-sonoplysninger.
    5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
      1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine per-sonoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
    6. Retten til dataportabilitet
      1. Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleve-ret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. De fleste personoplysninger på apoteket er dog tilgængelig for alle apoteker gennem offentlige sundhedssystemer, hvorfor dataportabilitet ofte ikke er relevant.
    7. Retten til indsigelse
      1. Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situa-tion at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
      2. Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.
    8. Retten til at klage til Datatilsynet
      1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgerga-de 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personop-lysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

  7. SIKKERHED
    1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsfor-anstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintet-gøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
    2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine per-sonoplysninger med henblik på at kunne udføre deres arbejde, har ad-gang til disse.

  8. KONTAKTOPLYSNINGER
    1. Apoteket er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles på apoteket eller på hjemmesiden.
    2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

      Struer Apotek
      Østergage 11, 7600 Struer
      Tlf. nr.: 97851052
      E-mail: struer@apoteket.dk

  9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
    1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nyeste version af persondatapolitikken altid være tilgængelig på Hjemmesiden.
    2. Denne version af Persondatapolitikken er dateret den 25.5.18.

Dine oplysninger